Агроінновації Причорноморського регіону.
Інноваційні підходи до модернізації сфери водокористування
Економічна оцінка віртуальної води та інструменти її використання в Україні
Вода

Проблема дефіциту водних ресурсів на сучасному етапі є надзвичайно гострою. Зростаючий брак питної води пов'язаний як зі змінами клімату, так і наслідками діяльності людини, що призводять до скорочення наявних водних ресурсів через забруднення і деградацію прісноводних екосистем, а також неконтрольовану урбанізацію і зміни в землекористуванні. Крім того, як свідчить проведений аналіз, сучасне використання водних ресурсів перевершує за масштабами і темпами зростання всі найбільш інтенсивні процеси освоєння природних ресурсів. За таких умов держава потребує розробки нових теоретико-методологічних і методичних підходів до питання освоєння, використання і збереження водних ресурсів.

Одним з інструментів впливу і поліпшення ситуації, на думку науковців відділу економічних проблем водокористування д.е.н., с.н.с. Левковської Л.В., д.е.н., с.н.с. Сундука А.М. Державної установи "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", є концепція віртуальної води, яка набула популярності протягом останніх років. Віртуальна вода передбачає врахування обсягів водних ресурсів, витрачених на виробництво продукції і концентрованих у межах експортованих та імпортованих товарів між країнами.

Показники формування віртуальної води значно диференційовані за країнами. За обсягом експорту віртуальної води та забезпеченістю власними водними ресурсами, необхідними для вирощування сільськогосподарських культур або виробництва промислової продукції, лідируючі позиції займають США, Канада і Таїланд, а лідерами за обсягом імпорту є Шрі-Ланка, Японія і Нідерланди. Наприклад, Японія імпортує 297,4 млрд м3 води. Значно менші показники характерні для європейських країн.

У рамках проведеного дослідження фахівцями Державної установи "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України" визначено вартісні показники віртуальної води, котру можна розглядати як додаткову характеристику, зважаючи на вагому кон'юнктурність і глобальність цього процесу. Загальний показник експорту віртуальної води становив 19,5 млрд м3 (оцінюється у 8,5 млрд грн за внутрішніми цінами і 11,5 млрд дол. США - за світовими), імпорту - 1,84 млрд м3 (5,5 млрд грн та 1,78 млрд дол. США відповідно) (рис.).


оренда ставків

Рис. Характеристика потоків експорту та імпорту віртуальної води, які генеруються і приймаються Україною

За галузевим розподілом експорту такі цифри формуються як наслідок експортної активності АПК (близько 81,4% від загальнодержавного значення за обсягами (м3) і внутрішніми цінами), імпорту - переважає промисловість (93,5% відповідно).

Згідно з дослідженнями, для України характерний значний дисбаланс обсягів експорту та імпорту віртуальної води, який становить близько десяти разів. Зазначене свідчить, що нинішня струткрура зовнішньої торгівлі України сприяє надмірному експорту віртуальної води за межі держави, а це становить суттєву загрозу для системи водоспоживання. Крім того, за низьких показників забезпеченості ресурсами повного річкового стоку Україна має досить високі обсяги експорту віртуальної води, що певною мірою є парадоксальним.

З метою поліпшення ситуації доцільно реалізувати такі заходи: перегляд структури зовнішньоторговельних операцій у бік зменшення експорту продукції з високою питомою вагою водних ресурсів; інтенсифікація імпорту продукції зі значною часткою води; розробка національно адаптованих підходів і методів використання переваг політики віртуальної води та інші.