Агроінновації Причорноморського регіону. Опис регіону та статистичні дані

Регіони України історично об'єднують господарські та торговельні взаємозв'язки, технологічні відносини, обмін ресурсами виробництва. Під впливом економічних, політичних та інших факторів сьогодні відбувається трансформація регіональної структури економіки та господарського устрою.

У розвитку соціально-економічної системи країни особливу роль відіграє регіон Причорномор'я, у якому набули розвитку промисловість, сільське господарство, транспортний та і морський господарський комплекс. З огляду на це актуальною є проблема вирішення економічних, соціальних та екологічних проблем, які загострилися в регіоні останнім часом.

Структуру Причорноморського регіону складають області, які досить різняться за показниками соціально-економічного розвитку, що спричиняє проблему неоднорідності розвитку територій. Так, АР Крим та Одеська область, де розвинуті промисловість та рекреація, є більш розвинутими та менш депресивними, порівняно з Херсонською та Миколаївською областями, господарство яких має агро-індустріальний характер.

Регіональна політика залежить від рівня соціально-розвитку регіону. Тому, вирішення проблеми розвитку території вимагає ретельного дослідження соціально-економічної ситуації в регіоні, чинників і потенціалу розвитку, розробки заходів, які необхідно вжити на державному та регіональному рівні для зростання соціально-економічних показників, підвищення самостійності регіону, зміцнення конкурентоспроможності економіки, як у внутрішньогосподарській економічній системі, так і в умовах процесів міжнародної інтеграції. У зв'язку з цим, одним з важливіших завдань є активізація зовнішньоекономічної діяльності підприємств Причорномор'я, удосконалення її регуляторів, зокрема - митно тарифного регулювання.

На території Причорномор'я наявний потужний потенціал промисловості та сільського господарства, існують підприємства майже всіх галузей та сфер діяльності: виробництво будівельних матеріалів, машинобудування і металообробка, хімічна і нафтопереробна промисловість, деревообробна і целюлозно-паперова, легка, харчова промисловість, м'ясо-молочне скотарство і свинарство, вирощування зернова, соняшнику, цукрових буряків, винограду, плодів та овочів) (рис. 1). Південний регіон України характеризується також розвинутим транспортно-дорожнім комплексом (наявні всі види транспорту), наявністю рекреаційних ресурсів та розвитком туризму.

Спеціалізація регіону

Господарство Одеської області характеризується розвинутою промисловістю, портовим господарством (Одеський, Южний, Іллічівський, Ізмаїльський, Усть-Дунайський та ін. Порти і портові пункти), агропромисловим комплексом, наявністю курортної та рекреаційної інфраструктури.

У Автономній республіці Крим розвинуті рекреаційне господарство і туризм, машинобудування і металообробка, хімічна і харчова промисловість, морський транспорт.

Миколаївська область спеціалізується на галузях машинобудування, виробництва будівельних матеріалів, легкій і харчовій промисловості, існує розвинуте портове господарство. У сільському господарстві переважає м'ясо-молочне скотарство, виробництво зерна, соняшнику, овочів, баштанних культур, винограду.

Херсонська область характеризується розвинутим сільським господарством, набула розвитку легка і харчова промисловість, окремі галузі машинобудування.

Одним з найбільш важливих і соціально значущих показників, що характеризують рівень виробничих сил регіону є валова продукція у порівняльних цінах і її структурний розподіл за областями (табл. 1).

Таблиця 1

Валова продукція сільського господарства у Причорномор'ї (у порівняних цінах 2000 р.)

Валова продукція сільського господарства

Наведені дані динаміки результатів діяльності сільського господарства Причорноморського регіону свідчить про різноспрямованість векторів розвитку аграрної сфери областей і наявність потужного потенціалу розвитку, що сьогодні не використовується.

У 90-х роках минулого століття спеціалізація Причорномор'я з виробництва сільгосппродукції дозволило досягнути найбільшого обсягу сільськогосподарської продукції. При цьому, найбільш потужними виробниками були АР Крим (4,52 % до обсягу в Україні ) та Одеська область (4,64 %). Частка виробництва сільськогосподарської продукції у структурі Причорномор'я наведена на рис. 2.

Валова продукція сільського господарства

Рис. 2. Частка виробництва сільськогосподарської продукції у структурі Причорномор'я

За період 1990-2005 рр. змінилася роль Причорномор'я як сільськогосподарського регіону і його структура виробництва. У 1990 р. обсяг валової сільськогосподарської продукції складав 16,1 % до обсягу сільськогосподарського виробництва України, у 2005 - 14,7 %, при загальному зниженні обсягів виробництва сільськогосподарської продукції на 57,8 % до рівня 1990 р. Інакше кажучи, відсутність чіткої державної системи управління відновленням важливішої галузі економіки країни - сільського господарства, що забезпечує значні надходження до бюджету і є об'єктивно необхідною для забезпечення життєдіяльності населення, і розрахунок на сформований конкурентний ринок, який ніби-то врегульовує позиції галузей і регіонів, призвели до втрати сільським господарством фізичних і моральних виробничих можливостей більше ніж на половину сформованих у 90-х роках ХХ ст. виробничих потужностей.

До 2005 р. кількісний розподіл сільськогосподарського виробництва змінився - найбільший обсяг виробництва сільськогосподарської продукції відзначено у Одеській і Херсонській областях. У період 1990-2005 рр. загальний обсяг сільськогосподарського виробництва у розрахунку на душу населення також значно змінився (Рис. 3).

Зміни виробництва сільгосппродукції на душу населення

Рис. 3. Зміни виробництва сільськогосподарської продукції у областях Причорномор'я на душу населення, грн.

Відносно загального обсягу виробництва сільськогосподарської продукції на душу населення в Україні на вищому рівні знаходяться Херсонська і Миколаївська області. Виробництво сільгосппродукції на душу населення у АР Крим і Одеській області є нижчим ніж середній показник по країні.

За період 1990-2006 рр. в усіх областях Причорномор'я відбулося суттєве зниження урожайності зернових. У АР Крим та Миколаївській області врожайність зернових складає всього 58-59 % до рівня 1990 р. Найменше знизилася врожайність у Одеській області (на 21,4 %). Зниженні врожайності зернових насамперед пов'язано із погіршенням ситуації з технічним забезпеченням процесу їх вирощування, занепадом зрошуваного землеробства.

Урожайність цукрових буряків також знизилася, однак звертає на себе увагу суттєве збільшення врожайності цієї культури у Херсонській області (на 164,5 %).

За розглянутий період спостерігається зниження врожайності соняшнику в усіх областях Причорномор'я на 17-21 % , окрім Херсонщини (ріст на 18,39 %).

Врожайність картоплі знизилася у АР Крим (на 44,5%), Миколаївській (на 16,17 %) та Херсонській (на 17,81 %) областях. У Одеській області урожайність картоплі зросла на 45,81%.

Також спостерігається зниження врожайності овочів і плодів та ягід. Найбільше зниження врожайності спостерігається у АР Крим (овочів на 60,85 %, плодів та ягід - на 69,06 %). При цьому суттєво зросла врожайність цих культур в Одеській області (овочів на 23,78 %, плодів та ягід - на 139,84 %). Позитивним є те, що на Херсонщині на 45,27 % зросла врожайність овочів.

Збільшення врожайності овочів, плодів та ягід пов'язано насамперед із активністю господарств населення у вирощуванні цих культур.

Обсяги виробництва основних видів продукції тваринництва характеризують дані, наведені на рис. 4, 5 та 6.

Виробництво м'яса за регіонами Причорномор'я

Рис. 4 Виробництво м'яса за регіонами Причорномор'я, тис.т

Виробництво молока за регіонами Причорномор'я

Рис. 5. Виробництво молока за регіонами Причорномор'я, тис.т

Виробництво яєць за регіонами Причорномор'яа

Рис. 6. Виробництво яєць за регіонами Причорномор'я, млн. шт.

Обсяг виробництва м'яса у регіонах Причорномор'я складає у 2005 р. 31,03 % до рівня 1990 р., молока - 50,95 % до рівня 1990 р., яєць - 58,69 % .

Частка областей Причорномор'я у загальному виробництві продукції тваринництва України складає: м'ясо - 14,65 % у 2005 р. (17,3 % у 1990 р.), молоко - 12,7 % у 2005 р. (13,95 % у 1990 р.), яйця - 14,03 % у 2005 р. (19,14 % у 1990 р.).

Тобто Причорномор'я змінило свій структурний процент з виробництва продукції сільськогосподарської тваринницької продукції у масштабах народногосподарського комплексу, за всіма видами продукції спостерігається зниження структурного проценту відносно 1990 р.